Акціонерам


До уваги акціонерів - фізичних осіб АТ "ОПЗ"!

За результатами пільгового продажу акцій відкритого акціонерного товариства "Одеський припортовий завод" (ВАТ "ОПЗ"), проведеного Фондом державного майна України у 2007 році відповідно до плану приватизації ВАТ "ОПЗ", на ім'я кожного акціонера зараховано 765 штук простих іменних акцій ВАТ "ОПЗ", випущених у документарній формі, а також був виданий сертифікат акцій, який підтверджував право власності на зазначені акції.

У зв’язку з приведенням діяльності ВАТ "ОПЗ" у відповідність до чинного законодавства у 2012 році були змінені тип та найменування товариства на публічне, та акції товариства переведені у бездокументарну форму існування.

У зв’язку з приведенням діяльності АТ "ОПЗ" у відповідність до чинного законодавства у 2020 році позачерговими загальними зборами акціонерів АТ "ОПЗ" прийнято рішення про зміну типу товариства на приватне та повного найменування товариства на Акціонерне товариство "Одеський припортовий завод".

На поточний час документом, що підтверджує право власності на акції, є виписка про стан рахунку в цінних паперах, що видається депозитарною установою, в якій обліковуються цінні папери власника, за запитом власника на дату, зазначену у запиті.

Депозитарною установою, в якій на теперішній час обліковуються акції АТ "ОПЗ", що належать акціонерам – фізичним особам, є Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" (АТ "Ощадбанк").

Згідно зі ст. 41 Конституції України, ст.ст. 194, 197 Цивільного кодексу України, ст. 25 Закону України "Про акціонерні товариства", Статутом АТ "ОПЗ" власники акцій користуються майновими і немайновими правами, а саме:

- володіти, користуватися та розпоряджатися власним майном на свій власний розсуд, у т.ч. відчужувати цінні папери (продавати, дарувати, міняти, заповідати тощо);
- приймати участь в управлінні товариством;
- отримувати доходи за акціями (дивіденди);
- отримувати інформацію про господарську діяльність товариства.

Відчуження цінних паперів на користь третіх осіб та реєстрація права власності на них регламентується законодавством – Цивільним кодексом України, Законами України: "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про акціонерні товариства", "Про депозитарну систему України", Положенням про провадження депозитарної діяльності, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) від 23.04.2013 № 735, іншими нормативними актами НКЦПФР.

Відповідно до чинного законодавства, Статуту АТ "ОПЗ" особою, відповідальною за дотримання прав акціонерів в товаристві, є корпоративний секретар товариства.